FlightHelp ApS’ handelsbetingelser for inddrivelse af krav (inkasso) 

(November 2019)

 

Definitioner

 

I disse handelsbetingelser skal nedenstående begreber have følgende betydning:

 

Aftalen: en aftale mellem Kunden og FlightHelp om levering af FlightHelp’s Services relateret den relevante flyvning.

Flyselskabet: det opererende flyselskab der har foretaget den relvante flyvning.

Force Majeure: enhver hændelse udenfor en FlightHelp’s kontrol, krig, epidemi, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, strejke, lockout, hærværk, valutarestriktioner, forsinkelser fra myndigheder eller Flyselskabet.

Forordningen: Forordning (EF) 261/2004 af 11. februar om fælles kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.

Overdragelsesdokument: Et dokument som hvori Kunden overdrager Kompensationskravet og rettighederne hertil til FlightHelp for inddrivelse ved inkasso.

Klagenævn: Det relevante klagenævn (NEB) i det relevante land.

Kompensationskrav: ethvert krav mod Flyselskabet for monetær kompensation efter den gældende Forordning

Kompensationsbetaling: Det totale beløb, som udbetalt af Flyselskabet vedrørende et Kompensationskrav og erstatning i øvrigt relateret til den relevante flyvning.

Kunden: De(n) fysiske eller juridiske person(er) der har indgået Aftalen med FlightHelp.

 

2. Aftalen

2.1. Når FlightHelp overdrages Kundens Kompensationskrav jf. pkt. 2.2 accepterer Kunden nærværende handelsbetingelser herfor.

2.2. Aftalen anses for indgået mellem FlightHelp og Kunden når Kunden (alle rejsende) har underskrevet Overdragelsesdokumentet enten fysisk eller direkte på FlightHelp.dk. Kundens underskrift indebærer at Kompensationskravet overdrages fra Kunden til FlightHelp.

FlightHelp har ret til at afvise enhver forespørgsel og/eller ethvert Kompensationskrav og/eller udtræde af/opsige en aftale og standse sagsbehandlingen uden begrundelse og uden ansvar. I sådanne tilfælde vil FlightHelp give Kunden skriftlig besked.

 

2.3. Ved at indgå en Aftale med FlightHelp garanterer Kunden, at denne har kompetence og bemyndigelse til at indgå Aftalen

2.4. Kunden anerkender, at FlightHelp kun søger Kompensationskrav efter Forordningen og som udgangspunkt ikke andre erstatningskrav i forbindelse med behandlingen af sagen. Kunden accepterer endvidere, at FlightHelp ikke accepterer tilgodebeviser og/eller anden service som hel, delvis og/eller om end værdimæssigt større Kompensationsbetaling og at et sådant tilbud fra Flyselskabet vil blive anset som afvisning af betaling.

2.5. Kunden erklærer, at Kompensationskravet ikke er blevet overdraget til andre end FlightHelp og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem Kunden og Flyselskabet vedrørende Kompensationskravet.

2.6. Efter underskrivelsen af Overdragelsesdokument, må Kunden ikke lade nogen anden part forfølge Kompensationskravet eller overdrage Kompensationskravet til nogen anden part. Alle Kundens eksisterende engagementer eller overdragelser vedrørende Kompensationskravet skal skriftligt annulleres inden underskrivelsen af Overdragelsesdokument.

2.7. Såfremt kunden modtager nogen form for betaling eller anden form for kompensation fra Flyselskabet uden om FlightHelp, efter at have indgået Aftalen, skal kunden underrette FlightHelp uden ugrundet ophold. Sådanne betalinger betragtes som Kompensationsbetaling for hvilket FlightHelp er berettiget til betaling i overensstemmelse med bestemmelserne heri for gebyrer mv. vedrørende Kompensationsbetaling.

 

2.8. Efter at have underskrevet Overdragelsesdokument, afsiger Kunden sig fra videre forhandlinger med Flyselskabet og alle henvendelser fra Flyselskabet skal herefter henvises og videresendes direkte til FlightHelp for dennes handling.

2.9. Aftalen ophører når;

(i) Kompensationsbetalingen er blevet accepteret af FlightHelp, betalt i fulde til FlightHelp af Flyselskabet og den aftalte del af Kundens Kompensationsbetaling er overført til Kunden, eller

(ii) FlightHelp har besluttet, ikke at fortsætte forfølgelsen af Kompensationskravet og har informeret Kunden skriftligt om, at et sådant Kompensationskrav ikke vil blive videre forfulgt.

 

3. FlightHelp’s Service

3.1. FlightHelp er et autoriseret inkassofirma og sætter gang i inkassoprocessn overfor Flyselskabet umiddelbart efter Aftalens indgåelse.

3.2. Ved modtagelse af en underskrevet Overdragelsesdokument forbereder FlightHelp et krav på Kompensationsbetaling og sender dette til Flyselskabet og håndterer al efterfølgende korrespondance.

Relevante informationer (rejseplan mv.) indsendes af Kunden til FlightHelp via hjemmesiden eller e-mail.

3.3. Såfremt Flyselskabet undlader at udbetale Kompensationskravet, inden for en af FlightHelp vurderet rimelig periode, og/eller gør indsigelse mod Kompensationskravet er FlightHelp berettiget til, efter dennes vurdering at fortsætte sagen som en almindelig inkassosag, indsende sagen til det relevante Klagenævn, udtage stævning mod Flyselskabet eller foretage andre processkridt vedrørende sagen for at forfølge Kompensationskravet yderligere.

3.4. Såfremt FlightHelp, Klagenævnet eller den kompetente domstol kræver yderligere dokumenter, dokumentation eller informationer relevant for sagen, er Kunden forpligtet til at fremskaffe sådanne dokumenter og/eller frembringe de efterspurgte informationer uden ugrundet ophold.

3.5. Kunden accepterer at det alene er FlightHelps beslutning at indgå et tilbudt forlig, da Kunden har overdraget Kompensationskravet og rettighederne hertil til FlightHelp. Kunden giver ved Overdragelsesdokumentet FlightHelp tilladelse og rettigheder til at acceptere, forhandle eller afvise ethvert tilbud om et forlig.

 

3.6 Kunden er forpligtet til at møde til og afgive partsforklaring under en eventuel hovedforhandling i retten såfremt FlightHelp finder dette nødvendigt.

3.7. Kunden er forpligtet til at videresende kopier af al korrespondance med flyselskabet ved FlightHelp’s anmodning.

 

4. Kompensation, priser og udbetaling 

4.1. FlightHelp har en klientkonto hvor alle Kompensationsbetalinger indsættes på fra Flyselskabet. Klientkontoen er særskilt og adskilt fra FlightHelp's øvrige midler. Såfremt Kundens Kompensationsbetaling udbetales fra Flyselskabet er FlightHelp berettiget til et salær på det beløb der til fremgår herefter:

1) For flyvninger mellem 0 og 1.500 km (hvor kompensationen er 1.875 kr. pr. passager) udgør vores salær 470kr. inkl. moms pr. passager;

2) For flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km (hvor kompensationen er 3.000 kr. pr. passager) udgør vores salær 750 kr. pr. passager;

3) for flyvninger over 3.500 km (hvor kompensationen er 4.500 kr. pr. passager) udgør vores salær 1.125 kr. pr. passager.

Såfremt det er nødvendigt at anlægge en retssag mod flyselskabet tillægges et fast engangsbeløb på enten

(a) 350 kr. pr. passager for sager der falder under 1); eller

(b) 550 kr. pr. passager for sager der falder under 2; eller

(c) 700 kr. pr. passager for sager der falder under 3) for vores arbejde i forbindelse hermed.

Alle de på sagen pålagte eller af retten tilkendte omkostninger (herunder men ikke begrænset til sagsomkostninger, inddrivelsesomkostninger, inkasso- og rykkergebyrer) og renter (”Salæret”) tilkommer også FlightHelp Salæret er inklusiv moms og trækkes fra den Kompensationsbetaling som FlightHelp modtager på vegne af Kunden fra Flyselskabet omregnet til DKK i overensstemmelse med pkt. 4.4.

4.2. Såfremt Flyselskabet udbetaler Kompensationsbetalingen direkte til Kunden er Kunden forpligtet til at give FlightHelp meddelelse herom uden ugrundet ophold og overføre FlightHelp's andel jf. pkt. 4.1 til FlightHelp.

4.3. Såfremt FlightHelp opnår Kompensationsbetaling, overfører FlightHelp den aftalte del af Kompensationsbetalingen til Kunden, fratrukket Kompensationen (”Kundens Kompensationsbetaling”) i henhold til Aftalen.

4.4. Der sendes en faktura i relation til den leverede service og eventuelle gebyrer til den af kunden oplyste e-mail adresse.

4.5. Kundens Kompensationsbetaling udbetales i DKK omregnet fra EUR til kurs 7.4 eller dagskurs hvis den er lavere.

Bankoverførsler til banker lokaliseret i andre lande end Danmark pålægges et gebyr på 30 EUR med tillæg af direkte øvrige transaktionsomkostninger påført FlightHelp af FlightHelp’s bank (”Administrationsgebyr”).

FlightHelp er ikke ansvarlig for eventuelle gebyrer eller øvrige omkostninger i forbindelse med Kundens modtagelse af pengene i dennes pengeinstitut.

Overførsler af Kundens Kompensationsbetaling foretages hurtigst muligt og tilstræbes senest inden for 5 hverdage fra FlightHelp’s modtagelse af Kompensationsbetaling fra Flyselskabet.

Såfremt haste- eller lignende overførsler ønskes af Kunden kan disse foranlediges mod betaling af et hastegebyr på EUR 20.

5. Personlige data, relevante informationer og beskyttelse heraf.

5.1. FlightHelp vil alene anvende data leveret af Kunden til at forfølge Kompensationskravet og behandle sagen i henhold til Aftalen. Kunden giver ved sin underskrift på Overdragelsesdokumentet udtrykkelig tilladelse til at FlightHelp må behandle personlige data leveret til brug i forbindelse med formålet med Aftalen. FlightHelp vil kun overføre personlig data til tredje parter med Kundens samtykke og i overensstemmelse med gældende persondataregulering.

5.2. Kunden garanterer, at al data og informationer leveret af denne er korrekt, fuldstændig og sand.

 

5.3. I tilfælde af Kundens levering af ukorrekt data og/eller urigtige informationer og/eller ved dennes svigagtige adfærd, forbeholder FlightHelp sig retten til uden ansvar for FlightHelp at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning. Kunden vil i dette tilfælde ikke have nogen ret til kompensation og/eller erstatning i nogen form.

5.4. Der henvises til FlightHelp’s politik vedrørende behandling af persondata som findes på FlightHelp.dk

6. FlightHelp’s Ansvar

6.1. FlightHelp er under ingen omstændigheder ansvarlig for Kundens tab af Kompensationskravet eller Kundens Kompensationsbetaling, øvrig kompensation og/eller andre beløb, forsinkelse i udbetaling fra Flyselskabet, indirekte tab eller følgeskader af nogen art, herunder men ikke begrænset til erstatningskrav som Kunden måtte ifalde overfor tredjemand samt for Kundens tidstab, Kompensationskravets forældelse eller lignende og/eller øvrige tab.

 

6.2. FlightHelp’s maksimale samlede ansvar under Aftalen er i ethvert tilfælde begrænset til Kompensationskravets pålydende eller DKK 10.000, hvad end er mindst.

6.3. FlightHelp giver ingen garanti for inddrivelse af Kompensationskravet eller for muligheden herfor og frasiger sig alle stiltiende eller antydede garantier i relation hertil herunder men ikke begrænset til nævnt i reklamer og/eller marketing materiale og/eller såfremt en vurdering fra FlightHelp giver anledning for Kunden til at tro, at Kompensationskravet kan inddrives eller at sandsynligheden herfor er høj eller sikker.

6.4. FlightHelp er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af Aftalen som helt eller delvis skyldes Force Majeure og/eller forhold som helt eller delvist kan tilregnes Kunden.

6.5. Enhver anbringelse eller antydet fra FlightHelp, enten via markedsføring eller i forbindelse med sagens behandling omkring forventet tidspunkt for sagens afslutning, Kompensationskravets størrelse, mulighed for opnåelse af udbetaling fra Flyselskabets, sagers løbetider, behandlingstid, svartid mv. er indikativ og ikke bindende.

7. Øvrige bestemmelser

7.1. FlightHelp har ret til at ændre nærværende handelsbetingelser og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel.

7.2. Aftalen mellem FlightHelp og Kunden er underlagt dansk ret. FN’s konvention om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse. Enhver tvist i forbindelse med Aftalen der ikke mindeligt kan løses mellem parterne afgøres ved Aarhus Byret.

7.3. FlightHelp er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser under Aftalen helt eller delvist til ekstern advokat for igangsætning og førelse af retssag.